Viser arkivet for stikkord tapping

Alternativ tapping og omsetning av økologisk melk i Grenland

Kuer. Foto: Aud Torild Stensrød, Fylkesmannen i Telemark

Hei!
Vi har med dette den glede å invitere deg til et lite orienteringsmøte om status for prosjekt “Alternativ tapping og omsetning av økologisk melk i Grenland”

Torsdag 3. april kl 20.00 i Keims gård, Tordenskioldsgate 6 i Porsgrunn

Øko-bonde Kim Erik Ellingsen orienterer om status pr 1. april. Se ellers tekst under.
Enkel bevertning. Vellkommen!

Beste hilsen styret i
Slow Food Telemark
V/Ellen Dagsrud

Norsk landbruksrådgiving Østafjells har sett på mulighetene for om økologisk melk fra Grenland kunne tappes og omsettes lokalt.
(Tekst i fra Fylkesmannen i Telemark sine nyhetssider, pr 30.10.2013)
Ettersom det produseres om lag en million liter økologisk melk i Grenland innenfor en radius på 20 km, ønsket Norsk Landbruksrådgiving Østafjells (NLR Ø) å se på mulighetene for om noe av denne melka kunne tappes og omsettes lokalt. Bedre var det heller ikke at denne melka som i dag blir produsert økologisk, ikke blir omsatt økologisk på grunn av for stor økologisk melkeproduksjon totalt i deler av TINE sitt distrikt.

NLR Ø gikk i gang med en omfattende kartleggingsundersøkelse, hvor økologiske melkeprodusenter ble kontaktet og fulgt opp over en kortere periode. Kartleggingen besto av å finne ut om interessen for lokal tapping og omsetning var tilstede hos melkebøndene, om det var et marked blant forbrukerne, og om det var økonomisk lønnsomt å foreta en slik oppstart med de investeringer som var påkrevd.

Oppsummert konkluderte kartleggingsundersøkelsen med at ideen er god og at det er tilstrekkelig med økologisk melk i området. Det skal relativt små investeringer til for å få et lokalt meieri opp å gå. Videre at forbrukertrender peker i retning av at tiden er riktig for å satse på lokal og økologisk mat. På den andre siden pekes det på om produsentene er villige til å satse pga. den merbelastning arbeidsmessig det vil medføre, om det finnes fagkompetanse på omsetting, markedsføring og meieridrift, og til slutt om prisen på distribusjon av produktene blir til å leve med. Avslutningsvis ønsket produsentene som deltok i arbeidet å gå videre med arbeidet hvor målet er å få til og komme i gang med et lokalt anlegg.